Obchodné podmienky

obchodné společnosti Stöckl, spol. s r.o.
so sídlom Nad obcí I 33, 14000  Praha 4
identifikační číslo: 48111431
zapísanej v obchodnom registri vedenom Spoločnosť zapísaná v OR, vedenom na Mestskom súde v Prahe 28.12.1992, oddiel C, vložka 16090
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.juwelakvarium.sk

 

 

 1. Úvodné ustanovenie
 2. Užívateľský účet
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Práva z chybného plnenia
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
 10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
 11. Doručovanie
 12. Záverečné ustanovenia
 13. Spracovanie osobných údajov - GDPR

 

 

1. Úvodné ustanovenie

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Stöckl, spol. s ro, so sídlom Nad obcou I 33, 14000 Praha 4, identifikačné číslo: 48111431, zapísanej v obchodnom registri vedenom Spoločnosť zapísaná v OR, vedenom na Mestskom súde v Prahe 28.12.1992, oddiel C, vložka 16090 (ďalej len "predávajúci" ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.juwelakvarium.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

^ Nahoru

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

^ Nahoru

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

^ Nahoru

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzkach predávajúceho na adrese Nad obcou I 33, 14000 Praha 4 alebo Fibichova 149, Vysoké Mýto 56601
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ6720100000002400506771 SWIFT: FIOBCZPPXXX , vedený u spoločnosti FIO banka a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ČSOB;
 • bezhotovostne platobnou kartou;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujícímu.Ustanovení § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spoločne s tovarom na adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

^ Nahoru

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@stockl.cz.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

^ Nahoru

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 ^ Nahoru

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, (technické zmeny vyhradené)

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol Ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať.

7.5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.6.Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovenia § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho , kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Nad obcou I 33, Praha 4, 14000, telefonicky na čísle +420 241440442 alebo elektronickou poštou na adrese eshop@stockl.cz.

7.8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

^ Nahoru

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

^ Nahoru

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

^ Nahoru

10.Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

^ Nahoru

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

^ Nahoru

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Fibichova 149, Vysoké Mýto 56601, adresa elektronickej pošty eshop@stockl.cz, telefon +420 460 000 243.13. Informácie o spracovaní osobných údajov

1.  Identifikačné údaje správcu a povereníka pre ochranu osobných údajov
Správcom osobných údajov je spoločnosť Stöckl spol. s r.o., so sídlom Nad obcou I 33, 140 00 Praha, IČO 4811431, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 16090 (ďalej len "spoločnosť Stöckl"), ktorá spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť Stöckli vymenovala za svojho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov Marka Stöckl, e-mailová adresa stockl@stockl.cz, telefónne číslo +420 241 440 462
2.    Spracovanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešení poistných udalostí
Spoločnosť Stöckli spracováva (i) za účelom nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodanie tovaru nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu , uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Stöckl), (ii) na účely vybavovanie reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie, (iii) na účely riešenie poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru zákazníkovi a riešenie poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a (ii) v prípade vybavovaní reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR.
Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru zákazníkovi a riešenie poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovaní reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Stöckli.
Príjemcovia osobných údajov sú nasledujúce osoby:
 • kuriérskou alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší správca alebo spracovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravnej spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako správcovia alebo spracovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako správcovia alebo spracovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Stöckl
Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b.    Objednávka tovaru menom zákazníka cez e-shop na predajni
Spoločnosť Stöckli spracováva na účely objednávky tovaru menom zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Príjemcovia osobných údajov sú títo spracovatelia:
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.
Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia, kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.
c.    Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť Stöckli spracováva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a histórie objednávok.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcovia osobných údajov sú títo spracovatelia:
 • spoločnosť ABRA Software a.s., so sídlom Praha 13, Jeremiášova 1422 / 7b, PSČ 155 00, IČO 25097563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe odd. B, vložka 4475,
Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania registrácie v e-shope.
d.    Poskytovanie telefonické a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť Stöckl spracováva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledujúce osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom Stöckl extra klubu číslo Stöckli extra klub karty, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je potrebné na udelenie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracovanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
Príjemcovia osobných údajov sú títo spracovatelia:
 • Stöckl spol. s r.o., so sídlom Nad obcou I 33, 140 00 Praha, IČO 4811431, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 16090
Osobné údaje sú spracovávané počas záručnej doby zakúpeného tovaru.
e.    Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť Stöckli spracováva na účely riešenie sťažností zákazníkov nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti na tom akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia, než dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
f.    Súťaže na Facebooku
Spoločnosť Stöckl spracováva pre účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledujúce osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Právnym základom spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je potrebné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie, prípadne názvy menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako správca, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

g.    Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Stöckli bude spracovávať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej subjekt údajov sám počas komunikácie poskytne.
Účelom spracovania týchto osobných údajov je poskytnutie pomoci na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracovávanie spoločností Stöckl je nevyhnutné na poskytnutie pomoci na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako správca, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https: // www. facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracovávané na čas nevyhnutný na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.
h.    Uplatňovaní nárokov spoločnosti Stöckl
Spoločnosť Stöckli spracováva na účely nárokov spoločnosti Stöckl nasledujúce údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločností Stöckl, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Stöckl, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedú v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájenie záujmov spoločnosti Stöckl.
Účelom spracovania týchto osobných údajov je oprávnený záujem správcu a právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Stöckl. Oprávneným záujmom spoločnosti Stöckl je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti neodôvodnenému uplatňovaní nárokov voči spoločnosti Stöckl.
Príjemcom osobných údajov sú nasledujúce osoby:
 • spoločnosť ABRA Software a.s., so sídlom Praha 13, Jeremiášova 1422 / 7b, PSČ 155 00, IČO 25097563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe odd. B, vložka 4475, ako spracovateľ a
 • súdy, orgány verejnej správy, právny zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako správcovia.
Osobné údaje sú spracovávané po dobu vedenie súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Stöckl uplatňované nároky, alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti Stöckli
Spoločnosť Stöckli spracováva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) za účelom plnenia zákonných povinností spoločnosti Stöckli.
Právnym základom spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach službe). Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Stöckl je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností spoločností Stöckli.
Príjemcom osobných údajov sú nasledujúce osoby:
 • spoločnosť ABRA Software a.s., so sídlom Praha 13, Jeremiášova 1422 / 7b, PSČ 155 00, IČO 25097563, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe odd. B, vložka 4475, ako spracovateľ a
 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako správcovia.
Osobné údaje sú spracovávané počas doby požadovanej príslušných právnych predpisoch.
3.    Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach stanovených Nariadením GDPR, alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči správcovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a ( vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si Dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Stöckl:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
4.    Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je predovšetkým Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
 
V Praze dne 1.2.2016
 Stöckl, spol. s r.o.